Založení společnosti s ručením omezeným

Založení společnosti s ručením omezeným
 • Základní principy při založení společnosti s ručením omezeným
 • Stále více podnikatelů pro svou podnikatelskou činnost využívá společnost s ručením omezeným a to i z toho důvodu, že založení této společnosti se velmi zjednodušilo.
 • Do konce roku 2013 se pravidla pro společnost s ručením omezeným řídila obchodním zákoníkem. Od roku 2014 je tato problematika obsažena v zákoně o obchodních korporacích.
 • Obecné otázky týkající se úpravy právnických osob jsou pak obsaženy v občanském zákoníku.
 • Pokud se rozhodneme k založení společnosti s ručením omezeným, nemusíme již navštěvovat, pokud nechceme, rejstříkový soud a vše můžeme vyřešit pouze s notářem.
 • U notáře sepíšeme, formou notářského zápisu, společenskou smlouvu. Pokud společnost zakládá pouze jedna osoba, pak se sepisuje zakladatelská smlouva.
 • Novinkou je, že počet zakladatelů (společníků) již není omezen na maximálně 50.
 • Další uvolnění pravidel spočívá v tom, že osoba, která je jediným společníkem ve společnosti, může být společníkem v neomezeném počtu dalších společností a ne jako před právní úpravou, maximálně ve třech.
 • Splacení vkladů při založení společnosti s ručením omezeným
 • Před zápisem společnosti do obchodního rejstříku musí být alespoň částečně, splaceny veškeré vklady.
 • Peněžité vklady musí být před zápisem do obchodního rejstříku vloženy na speciální bankovní účet. Peněžité vklady nelze realizovat v hotovosti, jen tak z peněženky.
 • Před podáním návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku musí být splaceno nejméně 30% veškerého peněžního vkladu. Zbylá část musí být doplacena nejpozději do pěti let.
 • Nepeněžité vklady musí být splaceny v plné výši před zápisem do obchodního rejstříku. Nepeněžním darem se rozumí hodnota předmětu vkladu do základního kapitálu, vyjádřená v penězích. Hodnota tohoto vkladu je stanovena soudním znalcem a musí být uvedena ve společenské nebo zakladatelské smlouvě.
 • Povinně se již nemusí u společností s ručením omezeným vytvářet rezervní fond.
 • Samotný vznik společnosti s ručením omezeným
 • Nastává až zápisem společnosti do obchodního rejstříku.
 • Tento zápis provádí rejstříkový soud nebo přímo notář na základě údajů vyplněných ve zvláštním formuláři, který musí být doplněn následujícími dokumenty:
 • Zakladatelská nebo společenská smlouva.
 • Doklad o splacení vkladu.
 • U nepeněžního vkladu přiložen znalecký posudek.
 • Souhlas zapisovaných osob se zápisem do obchodního rejstříku.
 • Oprávnění k podnikání ze živnostenského úřadu.
 • Právní důvod užívání sídla společnosti.
 • Zprovoznění datové schránky při založení společnosti s ručením omezeným
 • Datová schránka podnikatele slouží jako elektronické úložiště dokumentů pro styk s finančním úřadem, ministerstvy, soudy, OSSZ, pojišťovnami a ostatními státními institucemi.
 • Výhodou pro podnikatele je přístup k jeho dokumentům ze kteréhokoli počítače.
 • Založení a provozování datové schránky je zdarma.
 • Pro podnikatele je zde i finanční úspora za výdaje spojené s posíláním dopisů klasickou cestou, tedy přes Českou poštu.
 • Registrace na finančním úřadě, při založení společnosti s ručením omezeným
 • Společnost se musí registrovat k dani z příjmů právnických osob u místně příslušného finančního úřadu a to výhradně elektronicky přes datovou schránku.
 • K ostatním daním, jako je daň silniční, daň z příjmů ze závislé činnosti, daň z příjmů vybírané srážkou nebo DPH, se registruje společnost postupně, až tato povinnost nastane.
 • Před zahájením samotného podnikání mohou společnosti vznikat již určité zřizovací výdaje, jako například soudní nebo notářské poplatky či nájemné. Do zřizovacích výdajů se nezahrnuje pořízení majetku, zásob ani reprezentace.
 • Pokud zřizovací výdaje, před začátkem podnikání, přesáhnou 60 000 Kč, nelze je zahrnout do daňově uznatelných nákladů a musí se postupně odepisovat.
Miroslava Nejedlá