Top 10 nejzajímavějších anglických slovíček a jejich překvapivý význam

Top 10 nejzajímavějších anglických slovíček a jejich překvapivý význam

Angličtina je jazyk plný slov s různými významy a nuancemi. Některá anglická slovíčka mohou být vzhledem k jejich historii, etymologii nebo používání zvláště zajímavá. Pojďme se podívat na deset fascinujících anglických slov, která nám mohou otevřít nové perspektivy na bohatství tohoto jazyka. Těmi se na hodině určitě blejsknete!

1. Serendipity

Slovo „serendipity“ nás vtahuje do světa příjemných náhod a nečekaných radostí. Tato schopnost najít něco dobrého, aniž bychom to plánovali, přináší do života příjemný nádech spontánnosti. Často se spojuje s překvapivými objevy a neplánovanými setkáními, která nám mohou změnit den.

Použití ve větě:

Když jsem procházel starými knihami na půdě, objevil jsem nenápadný deník mé babičky, což byla pravá serendipita.

 • While going through old books in the attic, I stumbled upon my grandmother’s inconspicuous diary, a true serendipity.

Setkal jsem se s bývalým spolužákem ve zcela nečekaném okamžiku – to byla opravdová serendipita!

 • I met an old classmate in a completely unexpected moment – that was a genuine serendipity!

Plánování výletu bylo tak složité, ale nakonec se ukázalo, že jsme měli serendipitní nálezy krásných míst, která nebyla v turistických průvodcích.

 • Planning the trip was so challenging, but in the end, we had serendipitous discoveries of beautiful places not mentioned in tourist guides.

2. Ephemeral

„Ephemeral“ nám připomíná krátkodobost a pomíjivost věcí. Toto slovo nás upozorňuje na to, že něco krásného nebo výjimečného může být pouze dočasné a měli bychom si to plně užít, než zmizí.

Použití ve větě:

Květina v naší zahradě byla krásná, ale její krása byla ephemeralní, protože kvetla pouze jediný den.

 • The flower in our garden was beautiful, but its beauty was ephemeral as it bloomed for only one day.

Slavnostní ohňostroj je krásný, ale jeho efekty jsou efemérní, rychle mizí v tmavé obloze.

 • A fireworks display is beautiful, but its effects are ephemeral, quickly fading in the dark sky.

Krása mlhavého rána byla neuvěřitelná, ale také krátce trvající – to je ta pravá podstata ephemeralního okamžiku.

 • The beauty of the misty morning was incredible but also short-lived – that’s the true essence of an ephemeral moment.

3. Pernicious

„Pernicious“ nás varuje před skrytým nebo ničivým charakterem něčeho. Toto slovo vystihuje nebezpečí, které může být neviditelné na první pohled a které může mít dlouhodobé škodlivé účinky.

Použití ve větě:

Rozšiřování falešných informací na sociálních sítích má pernicious vliv na veřejné mínění.

 • Spreading false information on social media has a pernicious impact on public opinion.

Dlouhodobé používání tabáku má pernicious dopad na zdraví, přestože to nemusí být okamžitě zřejmé.

 • Long-term tobacco use has a pernicious effect on health, even though it may not be immediately apparent.

Pernicious chování některých politiků může mít negativní důsledky pro celou společnost.

 • The pernicious behavior of some politicians can have negative consequences for the entire society.

4. Sesquipedalian

„Sesquipedalian“ nás zavádí do světa dlouhých a komplikovaných slov a frází. Toto slovo může být používáno jak k popisu jazykového stylu, tak k charakterizaci někoho, kdo má sklony používat slova s přílišně mnoha slabikami.

Použití ve větě:

Profesorova přednáška byla plná sesquipedalian výrazů, což některým studentům zkomplikovalo pochopení.

 • The professor’s lecture was full of sesquipedalian expressions, making it challenging for some students to comprehend.

Ve snaze zdůraznit svou erudici, používal novinář sesquipedalian výrazy, které zmatkují širší čtenářskou obec.

 • In an attempt to emphasize his erudition, the journalist used sesquipedalian expressions that confused the wider reading audience.

V diplomové práci bylo mnoho sesquipedalian frází, které zkomplikovaly čtení a pochopení obsahu.

 • The thesis contained many sesquipedalian phrases, complicating the reading and understanding of the content.

5. Supine

 „Slovo „supine“ může označovat buď pasivní nebo lhostejný postoj k něčemu. Toto slovo nám připomíná stav klidu nebo odmítnutí aktivní účasti v dané situaci.“

Použití ve větě:

Přestože měl možnost přispět k řešení problému, zůstal supine a nechal ostatní, aby jednali.

 • Despite having the opportunity to contribute to solving the problem, he remained supine and let others take action.

Jeho supine přístup k výzvám vedl k nedorozuměním a neúspěchům ve spolupráci s kolegy.

 • His supine approach to challenges led to misunderstandings and failures in collaboration with colleagues.

Během jednání zaujala skupina supine postoj, což znemožnilo nalezení efektivního řešení.

 • During the negotiations, the group adopted a supine stance, making it difficult to find an effective solution.

6. Limerence

 „Limerence“ vyjadřuje intenzivní emocionální přitažlivost nebo lásku k někomu, často spojenou s nejistotou a úzkostí. Toto slovo popisuje začáteční fázi vztahu, kdy jsou emoce výrazně neustálené.

Použití ve větě:

Jejich vztah byl plný limerence, kdy každé setkání bylo doprovázeno silnými emocemi a vzrušením.

 • Their relationship was full of limerence, where each encounter was accompanied by strong emotions and excitement.

V období limerence jsme často ochotni přehlížet nedostatky partnera a vnímat ho jako dokonalého.

 • During the period of limerence, we are often willing to overlook the flaws of our partner and perceive them as perfect.

Po několika měsících limerence se začaly objevovat první náznaky reálných vztahových výzev.

 • After several months of limerence, the first signs of real relationship challenges began to emerge.

7. Defenestration

Slovo „defenestration“ označuje akci vyhazování někoho nebo něčeho z okna. Ostatně ho známe i v češtině. Toto slovo je vzácně používané, ale jeho specifičnost přináší do jazyka určitou kuriozitu.

Použití ve větě:

V historii došlo k několika slavným případům defenestrace, kde byli politici vyhozeni z oken v průběhu konfliktů. 

 • In history, there have been several famous cases of defenestration, where politicians were thrown out of windows during conflicts.

V románu byla scéna defenestrace klíčovým momentem, který změnil osud hlavní postavy.

 • In the novel, the defenestration scene was a crucial moment that changed the fate of the main character.

Pojďme doufat, že moderní společnost není svědkem dalšího aktu defenestrace a že konflikty budou řešeny mírovými prostředky.

 • Let’s hope that modern society will not witness another act of defenestration and that conflicts will be resolved through peaceful means.

8. Sycophant

„Sycophant“ označuje lichotníka nebo někoho, kdo se snaží získat přízeň autority tím, že souhlasí nebo obdivuje. Sycophant může být vnímán jako člověk, který nemá vlastní názor, ale jen se snaží zalíbit silnější straně.

Použití ve větě:

Ve firmě se objevil nový sycophant, který se snažil získat oblibu nadřízených lichotivým chováním.

 • A new sycophant appeared in the company, trying to gain favor with superiors through flattering behavior.

Politik byl obviněn, že kolem sebe shromažďuje sycophanty, kteří mu slepě naslouchají.

 • The politician was accused of surrounding himself with sycophants who blindly listened to him.

V týmu byl vidět jasný rozdíl mezi upřímnými názory a názory těch, kdo se chovali jako sycophanti.

 • In the team, there was a clear distinction between honest opinions and the opinions of those who behaved like sycophants.

9. Peregrinate

„Peregrinate“ znamená cestovat nebo putovat, obvykle dlouhé vzdálenosti. Je to více než pouhé cestování; vyjadřuje smysl dobrodružství a objevování nových míst.

Použití ve větě:

Během svého života putoval po celém světě, objevoval různé kultury a tradice.

 • Throughout his life, he peregrinated around the world, discovering various cultures and traditions.

Mladý cestovatel se rozhodl putovat pěšky přes kontinent, aby zažil autentický způsob života různých komunit.

 • The young traveler decided to peregrinate on foot across the continent to experience the authentic way of life in different communities.

Peregrinace starých obchodníků přinesla do města nové vzory obchodu a obohatila místní ekonomiku.

 • The peregrination of ancient traders brought new trade patterns to the city and enriched the local economy.

10. Pulchritude

„Pulchritude“ označuje krásu nebo estetickou přitažlivost. Může být využíváno k popisu uměleckých děl, ale také ke komplimentu někomu na jeho vzhledu.

Použití ve větě:

Tato galerie zdobí obrazy plné pulchritude, které okouzlují návštěvníky svou krásou.

 • This gallery is adorned with paintings full of pulchritude that enchant visitors with their beauty.

V básnickém textu byla zdůrazněna přírodní pulchritude krajiny, což vzbudilo citovou odezvu u čtenářů.

 • The poetic text emphasized the natural pulchritude of the landscape, evoking an emotional response from readers.

Vtipný společenský komentář upřednostňuje intelektuální kvality nad povrchní pulchritude.

 • A witty social commentary favors intellectual qualities over superficial pulchritude.

Jak se učit nová slovíčka?

Naučit se nová slovíčka může být vzrušující a obohacující činností, která posiluje vaši schopnost vyjadřovat se a rozumět jazyku. Zde jsou některé efektivní tipy, jak úspěšně rozšiřovat svou slovní zásobu:

 • Vytvořte si vlastní slovníček: Založte si osobní slovníček, kde si zaznamenáte nová slova spolu s jejich významem, příklady vět a možná i obrázky. Tento vizuální přístup může usnadnit zapamatování.
 • Používejte slova v kontextu: Když se učíte nová slova, snažte se je začlenit do vět. Vytváření vlastních vět vám pomůže pochopit správný kontext použití a získat lepší porozumění významu.
 • Vytvořte si příběhy: Vytváření krátkých příběhů nebo situací s novými slovy vám umožní spojit je s konkrétními situacemi, což usnadní jejich zapamatování.
 • Používejte flashcards: Flashcards, neboli kartičky s otázkami a odpověďmi, jsou skvělým nástrojem pro opakování. Napište slovo na jednu stranu a význam na druhou. Pravidelně procházejte své kartičky.
 • Zapojte více smyslů: Použijte více smyslů k zapamatování slov. Sdělte si slovo nahlas, napište ho, nebo si představte, jak vypadá. Čím více smyslů zapojíte, tím lépe si slova zapamatujete.
 • Zaměřte se na konkrétní témata: Pokud se učíte slova týkající se konkrétního tématu (například zábavy, přírody, nebo vědy), spojte je s informacemi a pojmy z dané oblasti.
 • Používejte aplikace a online zdroje: Existuje mnoho aplikací a webových stránek, které nabízí interaktivní lekce a hry pro učení jazyka. Využijte moderní technologie k zábavnému a efektivnímu učení.
 • Zapojte se do konverzací: Používání nových slov v reálných konverzacích posiluje jejich upevnění v paměti. Zkuste najít partnery na jazykové výměně nebo online diskuzních fórech.
Miroslava Nejedlá